Alcohol 酒 jiǔ
Alcohol 酒 jiǔ
Food 食 shí
Food 食 shí
Cigarettes 香烟 xiāng yān
Cigarettes 香烟 xiāng yān
Lighter 火机 huǒ jī
Lighter 火机 huǒ jī
Tea 茶 chá
Tea 茶 chá
Coffee 咖啡 kā fēi
Coffee 咖啡 kā fēi
Ticket 票 piāo
Ticket 票 piāo
Money 钱 qián
Money 钱 qián
Passport 护照 hù zhào
Passport 护照 hù zhào
Wifi
Wifi
Text message 发短信 fā duǎn xìn
Text message 发短信 fā duǎn xìn
TV 电视 diàn shì
TV 电视 diàn shì
Shoes 鞋子 xiě zì
Shoes 鞋子 xiě zì
Walk 走路 zǒu lù
Walk 走路 zǒu lù
Bicycle 自行车  zì xíng chē
Bicycle 自行车 zì xíng chē
Rickshaw 三轮车 sān lún chē
Rickshaw 三轮车 sān lún chē
Taxi 出租汽车 chū zū qì chē
Taxi 出租汽车 chū zū qì chē
Taxi driver 师父 shī fu
Taxi driver 师父 shī fu
Bus station 大巴站 dà bā zhàn
Bus station 大巴站 dà bā zhàn
Bullet train 高铁 gāo tiě
Bullet train 高铁 gāo tiě
Electric car 电动汽车 diàn dòng qì chē
Electric car 电动汽车 diàn dòng qì chē
Hotel 酒店 jiǔ diàn
Hotel 酒店 jiǔ diàn
Room 房 fáng
Room 房 fáng
Sleep 睡觉 shuì jiào
Sleep 睡觉 shuì jiào
Condoms 安全套 ān quán tào
Condoms 安全套 ān quán tào
Pants 内裤 nèi kù
Pants 内裤 nèi kù
Shower 洗澡 xǐ zǎo
Shower 洗澡 xǐ zǎo
Wash basin 洗手池 xǐ shǒu chí
Wash basin 洗手池 xǐ shǒu chí
Laundry 洗衣 xǐ yì
Laundry 洗衣 xǐ yì
Police 警察 jĭng chá
Police 警察 jĭng chá
Doctor 医生 yī shēng
Doctor 医生 yī shēng
Nurse 护士 hù shi
Nurse 护士 hù shi